Obowiązek szkolny i nauki

Informacja dla rodziców dzieci i uczniów realizujących
obowiązek szkoły i nauki

Dyrektor Szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka (dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne oraz obowiązek szkolny, w którym dziecko kończy
7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.

Rodzice dziecka, które podlega obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do informowania dyrektora szkoły podstawowej w terminie do 30 września każdego roku o realizacji obowiązku szkolnego w obwodzie, którym dziecko mieszka w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia(art. 35 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Gmina,kontroluje spełnianie realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy (obowiązek szkolny lub nauki spełniany jest w przedziale wiekowym 16-18 lat).

Zadanie to jest połączone z obowiązkiem rodziców informowania Gminy o spełniania obowiązku szkolnego i nauki przez dziecko izmianach w tym zakresie.

Rodzice dziecka,które podlega obowiązkowi nauki obowiązani są do informowania
Wójta Gminy, w terminie do 30 września każdego roku
o realizacji obowiązku nauki
w obwodzie, którym dziecko mieszka orazkażdej zmianie w tym zakresie w sposób określony
w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.

Informacje należy składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi,
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi.

W roku szkolnym 2018/2019 informacje te dotyczą szczególnie rodziców uczniów urodzonych w roku 2001 i 2002.

Obowiązki rodziców:

Stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnieniem regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełniania
  w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki obowiązani są do informowania Wójta Gminy, w terminie do 30 września każdego roku o realizacji obowiązku nauki
  w obwodzie, którym dziecko mieszka orazkażdej zmianie w tym zakresie w sposób określony
  w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.

Informacje dodatkowe

Realizacja obowiązku szkolnego

 1. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
  w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
 2. Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia,
 3. Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat,
 1. Do 1 września 2019 r. (tj. w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019) obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum i 8-klasowej szkoły podstawowej. Tym samym
  w wymienionych wyżej latach szkolnych (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum – publicznych albo niepublicznych,
 2. Od dnia 1 września 2019 r. obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej – publicznej albo niepublicznej.

Realizacja obowiązku nauki

 1. W latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 obowiązek nauki będzie realizowany zarówno po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Obowiązek nauki
  w wymienionych latach szkolnych będzie spełniany zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych lub u pracodawcy, jak i w szkołach ponadpodstawowych (zgodnie
  z planowaną reformą: w 4 – letnim liceum, 5-letnim technikum lub w 2-stopniowej branżowej szkole);
 2. Od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej;
 3. Absolwenci szkoły ponadpodstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, będą spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub do szkoły wyższej.

Postepowanie egzekucyjne

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa
w art. 31 ust. 4 (tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201),
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U z 2017 r. poz. 201
  ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1526),
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1305,
  z 2017 r. poz. 469).